Mnguni, Gumede, Khuzwayo

Mnguni
Mnguni ka Yeyeye, Qwabe, Gumede, Khondlo, Phakathwayo, Malandela, Mpangazitha, Caluza, Ndlela, Bayeni, Mgcaweni, Gebashe, Mzimela, Mfeka, Donda, Maphanga, Nkundlande, Mzukase, Myeni, Nozulu, Msiza, Khuzwayo, Mazalankosi

Gumede
Yeyeye, Caluza, Bayeni, Mgcaweni, Gebashe, Mfeka, Mzimela, Donda, Maphanga, Mpangazitha, Phakathwayo, Nkundlande, Mzukase, Myeni, Qwabe, Msiza, Nozulu, Malandela, Khuzwayo, Khondlo, Mazalankosi

Khuzwayo
Gumede, Qwabe,
Mnguni ka Yeyeye, Khondlo
Osidlabehlezi baka Phakathwayo,

Umnguni, Gumede no Khuzwayo abantu banye laba bonke badabuka ku Mnguni.

Amangwane, Hlongwane, Khanyile

Hlongwane
Sangweni, Ngwane, Masumpa, Ngwadi, Matiwane, Masingasileka,
Nduku Zinobulongwe,
Ngwane ongaweli ngezibuko owela ngezimpambosi zomfula,
Zikhali azilingani nezama xhegwana,
Mdungude, Siyane, Nqobokazi, Songobese, Gwembeshe, Mzamo, Zikhali

Khanyile
Sogoni, Sthopho othi udlinkomo kanti udlimpisi,
Umashaya umuntu aphindele lapho aphuma khona,
Mahamba kancane Sogodi,
Phondo olukhulu olwavuma kwavuma amadoda,
Shalashala elihle elithi ukuvuma ukulandula,
Ntunjwa ka Langa,
Mthiyane, Ndwandwe, Zikode, Mabhuqa, Ngwane

Amakhosi Amangwane ngokulandelana:
Somkhabase;
Mafu;
Matiwane;
Ngwadi;
Ndungunye;
Ngwane;
Tshani;
Masumpa;
Zikhali;
Ngwane;
Bambazi;
Ndungunye;
Tshanibezwe;
Maswazi (Ibamba)
Menzi

Ubukhosi
1. Alfred Mzondeni Hlongwane (Bulwer)
2. Mboneni Absolom Mavuso (St. Lucia)
3. Menzi Hlongwane (Bergville)

Other Amangwane are found in Swaziland, Lesotho, Eastern Cape, Free State, Mpumalanga and all over South Afrika, Afrika and the world.

Abantu bakwa Mbatha

Abakwa Mbatha kusengabantu bakwa Shandu, MBEJE, Dladla. Lababantu babakhe eMangeni ngase Nkandla okwathi muva inkosi yabo uNdaba ka Sontshikazi wathuthela eNhlazatshe ngase Vryheid nesizwe sakhe. Kulapho azalela khona oMbeje, Dladla no Shandu.
Lendawo bayithanda ngoba yayiseduze kwabahlobo babo bakwa Zulu e Babanango kanti iseduze komfula iMfolozi emhlophe kanti futhi neNtaba iNhlazatshe inechibi elingomi lapho imfuyo ebeyikwazi ukuthola amanzi khona. Intaba lena beyibasiza futhi ukuthi babone isitha siseza le kude. Iyona ntaba lena obekuthi uma behlaselwa bazivikele ngayo. Lentaba yethiwa igama inkosi uNdaba ngoba ethi ‘Ihlanza Amatshe’ yagcina seyibizwa nge Nhlazatshe. Emadodaneni ka Ndaba uShandu owazinza kuyo lendawo abanye abafowabo oMbeje no Dladla bafuduka bazitholela izindawo zabo.
Emva kuka Shandu inkosi ebusile kube ngu Dunjwa okwathi uma ekhothama kungazelelwe ubukhosi bathathwa u Khali wabusela emzini kayise e Zivundleni. Amanye amadodana ka Shandu awazange athande ukuphathwa uKhali abe esehamba neqeqebana labantu bawo ayozifunela ezinye izindawo eziseduze. U-Nkomo no Mashiba baya e Zihlalo/Dlebe, uMandlovu waya eBaQulusini kanti uMngunyana waya kwa Nobamba/Danny Dalton. Kodwa-ke abazange baqhelelane ne Nhlazatshe, Mahlabathini, Dlebe, Zihlalo, Mabedlane, Ceza nezindawo ezisondelene nazo.
U Dladla yena waya koMnambithi, Nobamba/Weenen kanti abanye bazinza ko Msinga, Nquthu nezindawo ezakhelene nazo. Komsinga singabala uLugubhu ozalwa endlini ka Dumisa kanti waba nobudlelwane obukhulu nomfowabo uMbeje.

Izibongo zama Mbatha
Sontshikazi, Ndaba, Shandu, Mbatha, Mthiya, Mangcengeza, Khali, Mngunyana, Manyosi, Mashiba, Makhubalo, Mngeni, Dumisa, Nsibankulu, Nkomo, Mandlovu, Dunjwa, Mbudlele, Dilikana…
Amanye lapha amagama nje angazange aba yizibongo

Dladla
Mgabadeli, Mphembe, Mhlophe, Gadlela, Dwala, Mnembe, Kweyama, Vezi, Gigaba, Ziyamanzi, Mathenjwa, Kolotshana…

Mbeje
Bhabha, Magwaza, Mlotsha, Sihlangu senxele,
Mabhala ngepensela abafokazane bebhala ngozipho, Gumbi lama gwala, Ndabezitha

Mbatha, Dladla, Mbeje Praisenames

Shandu son of Ndaba;
Protector of the weak;
You who fence your yard with cattle while othere fence with wattle;
Ndabezitha!

Shandu who is physically small, he can fit on the palm of a hand,
Even on the tip of the spear he can sit comfortably;
Those that give birth to kingS,
Those who step out with their feet,
Those who always kick dust,
You of the black Buffalo of Nsele;

He who planted the gareden only for birds;
Birds would thank him by coming to the garden and sing tjio…tjio…tjio!!!
One who uses this sound (bha! bha!) as he stabs,
One who climbed hills of Fort Nhlazatshe,
Unclad women came out of their huts and asked what this particular man was doing;
Shandu who only wear the blanket when the sun sets,
Shandu who has beautiful teeth;
His heroism made him to close other people’s kraals ony with a shield!

As invincible as sands of the seas,
He who is as great as heavens;
The peacemaker who leaves them to solve their disputes on their own;
A king who was even recognised by Shaka son of Senzangakhona,
Shaka the invincible!
He said, “You are a king Shandu of Ndaba and you will remain King”,
You of the royal household!
Buffalo!!

Mbeje, Mndaba, Mlotsha, You who stab repeatedly like heavens,
You who complained when Mvelase was brought from the bundle of grass;

Dladla, Mpembe, Gadlela, Mhlophe, Dwala!
Mgabadeli who crossed the grounds of Bulawayo;
You who took other people’s cattle;
You who wore the buffalo hide while Zulu was still walking naked,

You who was Ndabezitha first’
They tried to take your praisenames with sinister plans,
You kept using them as you are still using them even today!
Ndabezitha!
Ndaba ko Mkhulu!
You of the royal household!

These Praisenames/Izithakazelo were translated to English by Stanley Mbatha and Vusimuzi Shandu due to request by our brothers and sisters in the diaspora.

Ama-Qwathi

Mqwathi
Bangula, Dumba, Mhotho, Cakeni, Bhabha, Sxolothi, Sximba, Bhaxane, Nzothwa, Qhinebe, Qolo, Zikhali, Jojo, Tiyeka, Butsolo beentonga, Qoma, Siqo, Nyoyela/NgogelaAMAQWATHI

———————

Ah! Nkomo zikaXesibe,

zikaJojo,

zikaMtshutshumbe, ogqaz’ indlel’

ebhek’ ebuNguni.

UbuQwathi ayisiso isiduko. Koko bubuhlanga nesizwe esavela ku

Mtshutshumbe ozalwa nguMthetho ka Hlabe ka Nondzaba

wamaXesibe. UMtshutshube uthe emva kokuba olukule, wasokwa

nguyise umthetho ngenkomo. Mtshutshube lowo wayithiya igama

elinguQwathi loonkomo.

Emva kweminyaka embalwa, uMtshutshube waphuma kumaXesibe

wayokuzimela emQanduli kwiminyaka yoo 1660. Isizwe sakhe

wasithiya ngalankomo nyokuqala asokwe ngayo nguyise uMthetho,

ozalwa ngu Hlabe, ozalwa ngu Nondzaba. Wathi ngamaQwathi.

Kwiminyaka yoo1680 amaQwathi ayephantsi kokumkani uDlomo

afudukela eNgcobo, apho ikomkhulu lamaQwathi likhoyo ngoku.

Abazala bamaQwathi ngama Mpondo, Mpondomise namaXesibe.

AmaQwathi akamaninzanga kodwa aziwa uMzantsi wonke

nganamandla, ukukhohlakala nokungakathandi kuphathwa,

isikakhulu ngabacinezeli.

AmaQwathi aneziduko ezininzi. Nazi ezinye zazo:

*AmaDikela, Noni, Ntswayibane

*AmaTshaba

*OoSdindi

*AmaBangula, Dumba, Mhotho, Cakeni, Bhabha

*OoBhulangwe

*OoBhose

*OoNzolo

*OoNcayi

*OoNtondo

*AmaKhombayo

*OoMkhondweni

*AmaVumbe

*AmaKhebesi, Nomdayi

*AmaMvala,

*AmaDabisa

*OoS’ximba baka Sixolithi

Nezinye. AmaQwathi angakwazi ukungenana andiselane ukuba

iziduko azifani. Umzekelo: UmQwathi uDikela angendela

kumQwathi uSidindi. Njalo njalo.

Ezona nkosi zamaQwathi zaziwayo ngu Stokwe ka-Ndlela

owayesilwa nabelungu,

UDalasile kaFubu, noFubu ubuqu (owalwa waze wabulala

uRharhabe nonyana wakhe uMlawu ngo 1782 bekhusela ikomkhulu

iNgcobo.

Unkosi Fubu nonyana wakhe uDalasile baphinda banqanda amanzi

engena endlini bezokuvingcelwa ngumkhosi ka Madzikane inkosi

yamaBhaca ngo1824. MaBhaca lawo ayebaleka umkhosi ka Tshaka

la Senzangakhona ka Zulu.

Baphinda bohlula baze babulala unkosi Matiwane wamaNgwane

ayebaleka imfecane eleqwa ngu Tshaka ngo 1828. AmaNgwane ade

abaleka ayokufika kwilizwe ekuthiwa yi Tanzania namhlanje. Lawo

athi asala ngemva aatshatyalaliswa aphela tu nguTshaka ka

Senzangakhona ka Zulu nomkhosi wakhe.

Kwiminyaka yoo 1860 amaQwathi nama Mpondomise aadibanisa

umkhosi eseka ukuhlasela abelungu. Hlaselo olo alwahamba

ngohlelo ngenxa yemipu yabelungu. Kodwa kwafumaneka umfundisi

womlungu ofani ingu Hope we mission ekufutshane wabulawa.

Abelungu bafunga besithi bazakwenza umzekelo ngokubulala

wonke umntu ongumQwathi noliMpondomise. Baza phantsi ko

General Elliott (okuthiywe ngaye la dolophana i Elliott) babula

phantse batshabalalisa wonke amaMpondomise. Kodwa zona

iinkosi zawo amaMpondomise zaatshatyalaliswa zaphela apho.

Kungoku nje amaMpondomise akana zinkosi. Ahamba ezoyamanisa

neenkosi zezinye izizwe.

AmaQwathi axhathisa wona, kodwa nzima. Isizwe sathi saa

sileqwa ngemipu ka General Elliott nomkhosi wakhe. Amanye

amaQwathi abaleka ayonxusa kumaTlokwa (isiduko sabeSuthu)

kwindawo eyi Tlokweng (Mount Fletcher). Kuqikelelwa ke ukuba

laaphuma apho igama elithi Dikela. Ngoba ngokwemveli

lelesiSuthu. Lithetha ukuthi “Tshona”.

Amanye anyuka aya emsini kuTshaka, owayeguba kwasizwe sifuna

ukuziphatha, azibiza ukuba angoo Ndlela (ngenkosi uNdlela).

Avuma ukuba angamaZulu phantsi ko Tshaka.

AmaQwathi sisizwe esincinci kodwa esingazange sohlulwa kude

kubelapha phantsi kwenkosi uZwelakhe.Ama-Qwathi atholakala eMpumakoloni bakhuluma ulimi lwesi Xhosa. Izibongo zabo aziphelelanga lapha ngoba banokuthi basebenzise igama likakhokho njengesibongo. Uma ufuna ukuqonda umuntu wakhona ukuthi ungubani ngqo buza isiduko sakhe.

Khambule, Khoza, Sibiya, Jali

Khambule-Nkambule
Mncube-Ncube, Mzilankatha, Nkomo, Mlotshwa, Malanelilanga, Magosolo, Mpangazitha, Makhombothi, Dambuza, Mthabathe, Nkambule-Khambule, Silutshana, Mbunda, Maweni, Siyobi, Mthombeni, Madlozi

Khoza
Mlotshwa, Msuthu, Mkhathini, Mancencence, Hlabisa, Ntshingwayo, Mangena, Mlilo, Skhothana, Mabona, Nomageja, Sokhabase, Ntshamase, Ndlandla, Sphandabantwana, Ndlelehambekhaya Eyanqamula kwa Mandlakazi

Sibiya
Sotobe, Gazu, Ndaba, Gumede, Khathi, Manyele onyelela njenge Ntombi iya esokeni, Zethembe, Zingelwayo, Mdladla, Mqeku, Mheqwa, Ngobe, Mxa, Nogwaza, Magamanxa, Mhluzana, Soso, Mthole, Nandisa, Mbede, Mgxebe, Mkhananda, Mpangalala

Jali
Sjongo, Phumela, Ngcolosi, Mpemvu, Mlomunendaba, Mmemezi ka Hlangabeza

Ntombela, Ntuli, Mdletshe, Ndlovu

Xaba
Shwabade, Nonkosi

Ntombela

 • Mpangazitha,
 • Mahlobo,
 • Ntanzi,
 • Msangula,
 • Gebhezi,
 • Zulu,
 • Lukhwazi,
 • Mageba,
 • Hlongwa,
 • Mahaye,
 • Nodangu,
 • Sokhela,
 • Nzuza,
 • Khawula,
 • Mshazi

Khuboni
Maseko, Simelane

Ndlovu

 • Gatsheni,
 • Boyabenyathi,
 • Zingelwayo,
 • Mpongo,
 • Mthiyane,
 • Mdubusi

Ntuli

 • Mbhele,
 • Mphemba,
 • Nyathi,
 • Godide,
 • Ndlela ka Sompisi,
 • Sothole,
 • Gudukazi uyi Ncwayo,
 • Khuboni,
 • Guqa,
 • Masalela,
 • Mazimuzimu,
 • Mgwabini,
 • Langa

Jiyane-Lamola
Zinyane, Mthembu

Gambu
Memela, Msuthu, Nontuli

Mdletshe

 • Ngomane,
 • Msindazwe,
 • Nzamela,
 • Gwaza

Zuma, Zwane, Mazibuko, Ntshangase

Ntshangase:

 • Mgazi,
 • Biyela,
 • Menziwa

Mthiyane:

 • Ndaba,
 • Sokhulu,
 • Luvuno,
 • Zondo,
 • Mazwi,
 • Mzwili,
 • Nqoboka,
 • Skhangane,
 • Langa,
 • Ndlovu,
 • Dlemdlem,
 • Sokotshane,
 • Mhlungu,
 • Madela,
 • Lingode,
 • Sibhene,
 • Gobholubabayo,
 • Masingasilele,
 • Sokhulu

Zuma:

 • Nxamalala,
 • Msholozi,
 • Matomela,
 • Bophela,
 • Novela,
 • Mpisi,
 • Zitha,
 • Lugaju,
 • Chongochi,
 • Nyambisa,
 • Hlokohloko,
 • Maphumephethe

Zwane:

 • Mangethe,
 • Cebekhulu,
 • Mbengo,
 • Mbambo,
 • Mungwe,
 • Phikelela,
 • Nsela,
 • Ndabakansele,
 • Zikode,
 • Nsele,
 • Mafu,
 • Mthayi,
 • Mgabhi,
 • Mhlaba,
 • Mchwayo,
 • Ntshosho,
 • Cengesi,
 • Thinta

Maseko:

 • Ngcamane,
 • Sidwabasiluthuli,
 • Mdandulukwane,
 • Khubonye,
 • Ndlovu,
 • Maphanga,
 • Khabangobe,
 • Simelane

Msomi:

 • Meyiwa,
 • Mdayi,
 • Mlamula,
 • Bheshwana,
 • Maboza

Mlambo:

 • Mabhedla,
 • Sishango,
 • Mahwaqakazi,
 • Phisa,
 • Mandeku,
 • Mdineka,
 • Nhlabathi,
 • Manzi,
 • Nobamba,
 • Ntshikantshikana,
 • Makhokhoba

Mazibuko:

 • Mwelase,
 • Khondlo,
 • Nzima,
 • Phuthini,
 • Mgabhi,
 • Manzezulu,
 • Nkobeni,
 • Mzila,
  Mangwe,
 • Mpulo,
 • Siwela

Njoko, Dlomo, Gamede, Sithole

Njoko:

 • Nqamane,
 • Nsele,
 • Lindamkhonto,
 • Phangisa

Dlomo:

 • Mkhabela,
 • Dinangwe,
 • Bhelesi

Gamede:

 • Magadlela,
 • Mkhohlwa,
 • Mbebe,
 • Mhlungu,
 • Sebenzekhaya

Dlungwana:

 • Nondaba,
 • Gagashe,
 • Zondi,
 • Phithikela,
 • Mathaba,
 • Nyanzela

Mdlalose:

 • Nyanda,
 • Maduna,
 • Dikane

Gaba:

 • Nyawose,
 • Mzoneli

Thabethe:

 • Mangethe,
 • Gema,
 • Sosibo

Doyisa:

 • Khoso,
 • Mzengezi,
 • Mvubu

Donda:

 • Ngonyama,
 • Masinga,
 • Thusini,
 • Manqele,
 • Mzimela,
 • Mnguni

Sithole:

 • Jobe,
 • Mondise,
 • Matshana,
 • Maphitha,
 • Maqoqo,
 • Ngqikazi,
 • Mgidi,
 • Mqolo,
 • Mkhwanazi,
 • Myshibha,
 • Mahamba

Gcabhashe:

 • Mnguni,
 • Mhlathuze,
 • Njonjo,
 • Masimuka

Gule:

 • Malambule,
 • Nselenduna

Shabalala, Dubazane, Gumbi, Hlophe, Mhlungu, Ngobese

Tshabalala:

 • Mshengu,
 • Donga luka Mavuso,
 • Ngxabalala,
 • Chagwe,
 • Mayaba,
 • Mabhedla,
 • Thapho,
 • Thingisi,
 • Shevi,
 • Bhuqa,
 • Sayiwana,
 • Bhokwe,
 • Samanisi,
 • Mehlwempi,
 • Sagqubha,
 • Magudulela,
 • Ndleko,
 • Mnoniwa,
 • Phikindaba,
 • Nkosikayikho.

NB: Lapha amanye amagama awazange abe yizibongo.

Dubazane:

 • Mntungwa,
 • Mvelase,
 • Mbulazi

Gumbi:

 • Somkhanda,
 • Ndandali,
 • Mdakane,
 • Jele,
 • Mehlenkomo,
 • Ntini,
 • Mlotshwa

Jele:

 • Nonyanda,
 • Luvuno

Hlophe:

 • Samela,
 • Thumbeza,
 • Khala,
 • Myeni,
 • Mabhengu,
 • Nteshane,
 • Mnguni

Mhlungu:

 • Ndaba,
 • Mwelase,
 • Molase,
 • Vezi,
 • Masingasilele,
 • Gina,
 • Magadlela,
 • Mthiyane

Ngobese:

 • Mqungebe,
 • Khaba,
 • Xongo,
 • Sihayo,
 • Mehlokazulu,
 • Mkhumbikazulu,
 • Nonjini,
 • Gudlumkhonto,
 • Mdonswa,
 • Mlambo,
 • Bantungwa Abamnyama

Kheswa:

 • Nozulu,
 • Dlungwane,
 • Mnguni,
 • Mchumane,
 • Mpafana,
 • Mpangazitha

Makhoba, Blose, Khuluse, Dimba

Makhoba

 • Gwabini,
 • Hamashe,
 • Manzini,
 • Geda,
 • Ncwane nga Nkomo,
 • Sengwayo,
 • Zungu

Blose:

 • Ndelu,
 • Shinga,
 • Bohlela,
 • Thunga,
 • Madiba

Khuluse

 • Hlongwa,
 • Gabhezi,
 • Gebhezi,
 • Mdindela

Dimba:

 • Dakada,
 • Fanisa,
 • Fenya,
 • Nkondlane,
 • Mnguni

Dlungwana

 • Nondaba,
 • Gagashe

Dlamlenze

 • Shamase,
 • Nzima

Nkomo

 • Yengwayo,
 • Malinga,
 • Ludonga,
 • Mavuso,
 • Mdladla,
 • Mcineka,
 • Gwazela,
 • Phangisa

Chamane:

 • Nzima,
 • Wosiyane,
 • Mashiza

Chule:

 • Nxele,
 • Msweli

Makhombothi, Kubheka, Mnyandu

Makhombothi:

 • Ntumbeza,
 • Mlotshwa,
 • Ntunzi,
 • Cabuzela onyawo zincane zingabankulu zifuze ekhabonina,
 • Khambule,
 • Nkambule,
 • Mzilankatha,
 • Shezi,
 • Magidla

Kubheka:

 • Khathide,
 • Masobote,
 • Sombheshane,
 • Makhunga,
 • Ndolwane,
 • Wena owasobodela udlubu nekhasi,
 • Mgwaqo awudluli esibayeni ngoba kuvalwe ngamakhanda amadoda,
 • Mbendebomvu enjenge Ntolwane,
 • Boya obuningi obungangobe Nyathi,
 • Mbokodebomvu kama Gayiza esunduza abeSuthu nama Ndebele,
 • Magononde,
 • Sobote !

Mnyandu

 • Gedeza,
 • Nongalaza,
 • Nondela,
 • Mphankomo,
 • Mnguningunyane

Dube, Ngcobo, Dlodlo, Nzimande

Ngcobo

 • Mapholoba,
 • Nyuswa,
 • Fuze,
 • Mavela,
 • Mafuzafulele njegefu lemvula,
 • Mashiyamahle sengathi azoshumayela,
 • Mavulankungu kuvelilanga,
 • Sididane,
 • Ngongoma,
 • Maqadi amakhulu,
 • Mbili

Dube

 • Mbuyazi,
 • Lushozi,
 • Mafukuzela,
 • Nyamazane,
 • Nzwakele,
 • Mbuyisa,
 • Gobhozi,
 • Nyuswa,
 • Ngcobo,
 • Fuze,
 • Mapholoba,
 • Ama-Qadi

Abakwa Dube nabakwa Ngcobo abantu banye.

Dlodlo:

 • Mabanga,
 • Mtingi,
 • Bangile,
 • Bhengela,
 • Mthiyane

Duma/Dumisa:

 • Ntenga,
 • Mthombeni,
 • Walaza,
 • Dlangisa,
 • Gcwensa,
 • Ndimande,
 • Mvula

Nzimande

 • Mphephethwa,
 • Mdluli,
 • Mdlobhiya,
 • Mangcamane,
 • Ngwekazi,
 • Gwala,
 • Mancama,
 • Vilakazi

Dumakude
Shange

Nzimase
Sishi

Goba
Jangaza

Ntshalintshali
Phathwayo

Gwagwa
Mlambo, Qunga

Gwamanda
Yenga, Sochumase

Jwaha/Jwara:

 • Mbelwa,
 • Mnangwe,
 • Sjekula,
 • Gubeshe,
 • Theleza,
 • Lenge,
 • Ndawonde

Bophela, Bhengu, Dlangalala, Gcwensa, Hlatshwayo

Bophela
Hlomuka, Mgidi

Dzanibe:

 • Nqolo,
 • Gaba,
 • Mahlambetsha

Dlangalala
Galu, Nyamenja

Gcwensa
Mzulwini, Ndimande

Gwacela
Mbili, Mhlanga

Gininda
Nyembezi, Shamase

Hlela:

 • Madlala,
 • Hangala,
 • Kunene

Bhengu

 • Ngcolosi,
 • Jali,
 • Dlabazane,
 • Ngwadi,
 • Shongololo,
 • Nondela,
 • Cibane,
 • Ngwane

Goba
Jangaza, Mbambo, Magoza

Hlengwa
Mashasha

Biyase
Ziqubu, Khathini

Hlabisa:

 • Songiya,
 • Ngotsha,
 • Mdinwa,
 • Vilakazi,
 • Somfula

Hlatshwayo:

 • Mhayise,
 • Langa,
 • Godongwane,
 • Cebisa,
 • Mabhengela,
 • Mgogodlana

Ngwenya, Gedeza, Mcambi, Vilakazi

Gedeza:

 • Mnyandu,
 • Nongalaza,
 • Mpangazitha,
 • Mngunyana,
 • Mphankomo,
 • Nyanda yemikhonto, Nondela..

Ngwenya

 • Madonsela,
 • Mtimande,
 • Kunene

Macambi
Mathaba, Cambi

Vilakazi

 • Mphephethwa,
 • Mahamba,
 • Sidlodlo,
 • Ndabandaba,
 • Binda,
 • Gama
  JILI:
 • Vilakazi,
 • Masengwa,
 • Singawoti,
 • Hlabangane,
 • Mnqonywa,
 • Mnyayi.
  GWALA:
 • Majiya,
 • Khamanga,
 • Khondlwane,
 • Mdlovu,
 • Matshinga,
 • Ngwevu,
 • Ngwavuma,
 • Sihlase,
 • Mphephwethwa.

Inkosi Shaka ka Senzangakhona

Inkosi uShaka ka Senzangakhona Zulu kwabe kuyinkosi ephiwe amandla okuzisa uzinzo empilweni yabantu base Afrika. Kunomlando obhaliwe ngabaMhlophe ukuthi kwakufanele igama lenkosi uShaka lingcoliswe ukuze bazokwazi ukuzithathela izwe lethu ngoba belibona linomnotho futhi livundile. Bazimisela ukuthi bamubonise njengenkosi enonya olwesabekayo okwabe kungelona iqiniso, ukuze bakwazi ukucekela phansi umbuso wakwa Zulu. Lokhu bakwenza ngempumelelo ngoba namanje kusekhona labo abazi iLembe njengenkosi eyabe inonya.

Ucwaningo lwakabusha luyawaveza lawo manga wabaMhlophe. Ubukhulu buka Shaka abusiko kuphela obama Zulu kodwa obezwekazi lonke lase Afrika. Wabe eliqhawe elikhulu okumele sizigqaje ngalo njengesizwe esimnyama. Inkosi uShaka walwela ukuhlanganisa izizwe ezabe zehlukene ukuthi zibe isizwe esisodwa esikhulu esinomthetho futhi esihlonishwayo.

Inkosi uShaka wabe enesipho sobuhlakani obukhulu ngoba wathi angabona ukuthi abaMhlophe banobuchwepheshe obabungekho kwaZulu, wakhetha ukuthi bafundise amabutho akhe. Wabona futhi ukuthi ngeke kumsize ukulwa nalababantu ngoba babe benenduku eshaya umuntu imlahle phansi elena kude. Wabe esefuna ukuthi naye bamfundise ukusebenzisa lenduku (isibhamu). Wabe esekhetha ithimba elabe liholwa uSotobe wakwa Gazu ukuthi lihambe liyofunda lobubuchwepheshe eNgilandi ku George egameni lakhe. Nanka amazwi awakhuluma kwabaMhlophe ababefike kuye, “Hambani nitshele inkosi yenu uMjoji ukuthi ahlanganise zonke izizwe eziMhlophe; nami ngizohlanganisa zonke eziMnyama: sizobe sesenza umbimbi: lokuthula emhlabeni wonke”.

Ku Sotobe wathi; “Hambani niye kuMjoji nibheke futhi nifunde konke okungaba usizo ezweni lethu”. Lolo hambo aluzange luphumelele ngoba bathi beseseBhayi kwafika umbiko wokuthi iLembe selikhotheme babe sebekhetha ukubuya. Ukube baphumelela ngabe kuningi isizwe esakuzuza kwezobuchwepheshe. Umbuso kashaka wabe ulwela ukuthula ezweni lonkana ngoba ngaleso sikhathi izizwe zabe ziziphethe kungenamthetho uma esinye sifuna ukuthumba imfuyo yesinye sasivele sizenzele.

Namhlanje i KwaZulu-Natal ine NGONYAMA eyodwa ngoba iSilo uShaka sahlanganisa zonke izizwe ezabe zikulesi sifundazwe kwaba isizwe esisodwa sama Zulu. Amakhosi aqhubeka nokubusa izizwe zawo kodwa ayazi ukuthi ikhona inkosi enkulu i Lembe eleqa amanye ngokukhalipha.
Namanje KwaZulu-Natal akukho ukudideka njengakwezinye izifundazwe, kuyaziwa sinye i Silo u Goodwill Zwelithini wonke amanye amakhosi nezizwe zingaphansi kwakhe. Konke lokhu kwenzeka ngobuhlakani beSilo sakwa Dukuza u Shaka Mlilwana ka Senzangakhona Zulu.

Ndwandwe, Nxumalo

Abantu bakwa Ndwandwe baduma kakhulu ngesikhathi kubusa u Zwide eLangeni. Banobuhlobo obukhulu nabakwa Ngwane.
ULanga wazala uMavuso owazala u Ludonga yena wazala u Xaba owazala uLanga wesibili yena owazala uZwide.
UZwide yena wazala uNomhlanjana, Shemane, no Sikhonyana.
Khona kwa Ndwandwe kukhona no Manukuza owazala uNxumalo owazala uGasa, owazala uZikode, owazala uSoshangane owazala uMzila no Mawewe. UMzila yena wazala uNgungunyane.
Ake sibathakazele:
Zwide ka Langa
Ndwandwe, Mkhatshwa
Wena wase Gudunkomo
Wena wasezikhotheni
Ezingakhothi ngomlomo kodwa ezikhotha ngo mkhonto,
Mkhatshwa
Nkabanhle
Somaphunga
Masuku
Zwangendaba
Simelane…

Nzama, Mdunge, Maphumulo

Nzama

 • Chamane,
 • Wosiyane,
 • Mashiza,
 • Vakela,
 • Chule,
 • Phalada,
 • Gcugcwa,
 • Chube,
 • Nombhoco,
 • Zukula,
 • Lukhele,
 • Ncameni..

Mdunge

 • Chili,
 • Chiliza,
 • Mthuli,
 • Mcwashi,
 • Bhebheza,
 • Somyiyane,
 • Ngwenya,
 • Gasela,
 • Mzwezwe!

Maphumulo

 • Dumisa,
 • Duma,
 • Manembe,
 • Mashimane,
 • Doncane,
 • Zikode,
 • Zukuzela,
 • Dubandlela,
 • Mgobode,
 • Masiyane,
 • Cwalile,
 • Mashiyane