clan names 💙 clan history 💯

izithakazelo

Month: May 2013 Page 1 of 3

Mnguni
Mnguni ka Yeyeye, Qwabe, Gumede, Khondlo, Phakathwayo, Malandela, Mpangazitha, Caluza, Ndlela, Bayeni, Mgcaweni, Gebashe, Mzimela, Mfeka, Donda, Maphanga, Nkundlande, Mzukase, Myeni, Nozulu, Msiza, Khuzwayo, Mazalankosi

Gumede
Yeyeye, Caluza, Bayeni, Mgcaweni, Gebashe, Mfeka, Mzimela, Donda, Maphanga, Mpangazitha, Phakathwayo, Nkundlande, Mzukase, Myeni, Qwabe, Msiza, Nozulu, Malandela, Khuzwayo, Khondlo, Mazalankosi

Khuzwayo
Gumede, Qwabe,
Mnguni ka Yeyeye, Khondlo
Osidlabehlezi baka Phakathwayo,

Umnguni, Gumede no Khuzwayo abantu banye laba bonke badabuka ku Mnguni.

Hlongwane
Sangweni, Ngwane, Masumpa, Ngwadi, Matiwane, Masingasileka,
Nduku Zinobulongwe,
Ngwane ongaweli ngezibuko owela ngezimpambosi zomfula,
Zikhali azilingani nezama xhegwana,
Mdungude, Siyane, Nqobokazi, Songobese, Gwembeshe, Mzamo, Zikhali

Khanyile
Sogoni, Sthopho othi udlinkomo kanti udlimpisi,
Umashaya umuntu aphindele lapho aphuma khona,
Mahamba kancane Sogodi,
Phondo olukhulu olwavuma kwavuma amadoda,
Shalashala elihle elithi ukuvuma ukulandula,
Ntunjwa ka Langa,
Mthiyane, Ndwandwe, Zikode, Mabhuqa, Ngwane

Amakhosi Amangwane ngokulandelana:
Somkhabase;
Mafu;
Matiwane;
Ngwadi;
Ndungunye;
Ngwane;
Tshani;
Masumpa;
Zikhali;
Ngwane;
Bambazi;
Ndungunye;
Tshanibezwe;
Maswazi (Ibamba)
Menzi

Ubukhosi
1. Alfred Mzondeni Hlongwane (Bulwer)
2. Mboneni Absolom Mavuso (St. Lucia)
3. Menzi Hlongwane (Bergville)

Other Amangwane are found in Swaziland, Lesotho, Eastern Cape, Free State, Mpumalanga and all over South Afrika, Afrika and the world.

Abakwa Mbatha kusengabantu bakwa Shandu, MBEJE, Dladla. Lababantu babakhe eMangeni ngase Nkandla okwathi muva inkosi yabo uNdaba ka Sontshikazi wathuthela eNhlazatshe ngase Vryheid nesizwe sakhe. Kulapho azalela khona oMbeje, Dladla no Shandu.
Lendawo bayithanda ngoba yayiseduze kwabahlobo babo bakwa Zulu e Babanango kanti iseduze komfula iMfolozi emhlophe kanti futhi neNtaba iNhlazatshe inechibi elingomi lapho imfuyo ebeyikwazi ukuthola amanzi khona. Intaba lena beyibasiza futhi ukuthi babone isitha siseza le kude. Iyona ntaba lena obekuthi uma behlaselwa bazivikele ngayo. Lentaba yethiwa igama inkosi uNdaba ngoba ethi ‘Ihlanza Amatshe’ yagcina seyibizwa nge Nhlazatshe. Emadodaneni ka Ndaba uShandu owazinza kuyo lendawo abanye abafowabo oMbeje no Dladla bafuduka bazitholela izindawo zabo.
Emva kuka Shandu inkosi ebusile kube ngu Dunjwa okwathi uma ekhothama kungazelelwe ubukhosi bathathwa u Khali wabusela emzini kayise e Zivundleni. Amanye amadodana ka Shandu awazange athande ukuphathwa uKhali abe esehamba neqeqebana labantu bawo ayozifunela ezinye izindawo eziseduze. U-Nkomo no Mashiba baya e Zihlalo/Dlebe, uMandlovu waya eBaQulusini kanti uMngunyana waya kwa Nobamba/Danny Dalton. Kodwa-ke abazange baqhelelane ne Nhlazatshe, Mahlabathini, Dlebe, Zihlalo, Mabedlane, Ceza nezindawo ezisondelene nazo.
U Dladla yena waya koMnambithi, Nobamba/Weenen kanti abanye bazinza ko Msinga, Nquthu nezindawo ezakhelene nazo. Komsinga singabala uLugubhu ozalwa endlini ka Dumisa kanti waba nobudlelwane obukhulu nomfowabo uMbeje.

Izibongo zama Mbatha
Sontshikazi, Ndaba, Shandu, Mbatha, Mthiya, Mangcengeza, Khali, Mngunyana, Manyosi, Mashiba, Makhubalo, Mngeni, Dumisa, Nsibankulu, Nkomo, Mandlovu, Dunjwa, Mbudlele, Dilikana…
Amanye lapha amagama nje angazange aba yizibongo

Dladla
Mgabadeli, Mphembe, Mhlophe, Gadlela, Dwala, Mnembe, Kweyama, Vezi, Gigaba, Ziyamanzi, Mathenjwa, Kolotshana…

Mbeje
Bhabha, Magwaza, Mlotsha, Sihlangu senxele,
Mabhala ngepensela abafokazane bebhala ngozipho, Gumbi lama gwala, Ndabezitha

Shandu son of Ndaba;
Protector of the weak;
You who fence your yard with cattle while othere fence with wattle;
Ndabezitha!

Shandu who is physically small, he can fit on the palm of a hand,
Even on the tip of the spear he can sit comfortably;
Those that give birth to kingS,
Those who step out with their feet,
Those who always kick dust,
You of the black Buffalo of Nsele;

He who planted the gareden only for birds;
Birds would thank him by coming to the garden and sing tjio…tjio…tjio!!!
One who uses this sound (bha! bha!) as he stabs,
One who climbed hills of Fort Nhlazatshe,
Unclad women came out of their huts and asked what this particular man was doing;
Shandu who only wear the blanket when the sun sets,
Shandu who has beautiful teeth;
His heroism made him to close other people’s kraals ony with a shield!

As invincible as sands of the seas,
He who is as great as heavens;
The peacemaker who leaves them to solve their disputes on their own;
A king who was even recognised by Shaka son of Senzangakhona,
Shaka the invincible!
He said, “You are a king Shandu of Ndaba and you will remain King”,
You of the royal household!
Buffalo!!

Mbeje, Mndaba, Mlotsha, You who stab repeatedly like heavens,
You who complained when Mvelase was brought from the bundle of grass;

Dladla, Mpembe, Gadlela, Mhlophe, Dwala!
Mgabadeli who crossed the grounds of Bulawayo;
You who took other people’s cattle;
You who wore the buffalo hide while Zulu was still walking naked,

You who was Ndabezitha first’
They tried to take your praisenames with sinister plans,
You kept using them as you are still using them even today!
Ndabezitha!
Ndaba ko Mkhulu!
You of the royal household!

These Praisenames/Izithakazelo were translated to English by Stanley Mbatha and Vusimuzi Shandu due to request by our brothers and sisters in the diaspora.

Mqwathi
Bangula, Dumba, Mhotho, Cakeni, Bhabha, Sxolothi, Sximba, Bhaxane, Nzothwa, Qhinebe, Qolo, Zikhali, Jojo, Tiyeka, Butsolo beentonga, Qoma, Siqo, Nyoyela/NgogelaAMAQWATHI

———————

Ah! Nkomo zikaXesibe,

zikaJojo,

zikaMtshutshumbe, ogqaz’ indlel’

ebhek’ ebuNguni.

UbuQwathi ayisiso isiduko. Koko bubuhlanga nesizwe esavela ku

Mtshutshumbe ozalwa nguMthetho ka Hlabe ka Nondzaba

wamaXesibe. UMtshutshube uthe emva kokuba olukule, wasokwa

nguyise umthetho ngenkomo. Mtshutshube lowo wayithiya igama

elinguQwathi loonkomo.

Emva kweminyaka embalwa, uMtshutshube waphuma kumaXesibe

wayokuzimela emQanduli kwiminyaka yoo 1660. Isizwe sakhe

wasithiya ngalankomo nyokuqala asokwe ngayo nguyise uMthetho,

ozalwa ngu Hlabe, ozalwa ngu Nondzaba. Wathi ngamaQwathi.

Kwiminyaka yoo1680 amaQwathi ayephantsi kokumkani uDlomo

afudukela eNgcobo, apho ikomkhulu lamaQwathi likhoyo ngoku.

Abazala bamaQwathi ngama Mpondo, Mpondomise namaXesibe.

AmaQwathi akamaninzanga kodwa aziwa uMzantsi wonke

nganamandla, ukukhohlakala nokungakathandi kuphathwa,

isikakhulu ngabacinezeli.

AmaQwathi aneziduko ezininzi. Nazi ezinye zazo:

*AmaDikela, Noni, Ntswayibane

*AmaTshaba

*OoSdindi

*AmaBangula, Dumba, Mhotho, Cakeni, Bhabha

*OoBhulangwe

*OoBhose

*OoNzolo

*OoNcayi

*OoNtondo

*AmaKhombayo

*OoMkhondweni

*AmaVumbe

*AmaKhebesi, Nomdayi

*AmaMvala,

*AmaDabisa

*OoS’ximba baka Sixolithi

Nezinye. AmaQwathi angakwazi ukungenana andiselane ukuba

iziduko azifani. Umzekelo: UmQwathi uDikela angendela

kumQwathi uSidindi. Njalo njalo.

Ezona nkosi zamaQwathi zaziwayo ngu Stokwe ka-Ndlela

owayesilwa nabelungu,

UDalasile kaFubu, noFubu ubuqu (owalwa waze wabulala

uRharhabe nonyana wakhe uMlawu ngo 1782 bekhusela ikomkhulu

iNgcobo.

Unkosi Fubu nonyana wakhe uDalasile baphinda banqanda amanzi

engena endlini bezokuvingcelwa ngumkhosi ka Madzikane inkosi

yamaBhaca ngo1824. MaBhaca lawo ayebaleka umkhosi ka Tshaka

la Senzangakhona ka Zulu.

Baphinda bohlula baze babulala unkosi Matiwane wamaNgwane

ayebaleka imfecane eleqwa ngu Tshaka ngo 1828. AmaNgwane ade

abaleka ayokufika kwilizwe ekuthiwa yi Tanzania namhlanje. Lawo

athi asala ngemva aatshatyalaliswa aphela tu nguTshaka ka

Senzangakhona ka Zulu nomkhosi wakhe.

Kwiminyaka yoo 1860 amaQwathi nama Mpondomise aadibanisa

umkhosi eseka ukuhlasela abelungu. Hlaselo olo alwahamba

ngohlelo ngenxa yemipu yabelungu. Kodwa kwafumaneka umfundisi

womlungu ofani ingu Hope we mission ekufutshane wabulawa.

Abelungu bafunga besithi bazakwenza umzekelo ngokubulala

wonke umntu ongumQwathi noliMpondomise. Baza phantsi ko

General Elliott (okuthiywe ngaye la dolophana i Elliott) babula

phantse batshabalalisa wonke amaMpondomise. Kodwa zona

iinkosi zawo amaMpondomise zaatshatyalaliswa zaphela apho.

Kungoku nje amaMpondomise akana zinkosi. Ahamba ezoyamanisa

neenkosi zezinye izizwe.

AmaQwathi axhathisa wona, kodwa nzima. Isizwe sathi saa

sileqwa ngemipu ka General Elliott nomkhosi wakhe. Amanye

amaQwathi abaleka ayonxusa kumaTlokwa (isiduko sabeSuthu)

kwindawo eyi Tlokweng (Mount Fletcher). Kuqikelelwa ke ukuba

laaphuma apho igama elithi Dikela. Ngoba ngokwemveli

lelesiSuthu. Lithetha ukuthi “Tshona”.

Amanye anyuka aya emsini kuTshaka, owayeguba kwasizwe sifuna

ukuziphatha, azibiza ukuba angoo Ndlela (ngenkosi uNdlela).

Avuma ukuba angamaZulu phantsi ko Tshaka.

AmaQwathi sisizwe esincinci kodwa esingazange sohlulwa kude

kubelapha phantsi kwenkosi uZwelakhe.Ama-Qwathi atholakala eMpumakoloni bakhuluma ulimi lwesi Xhosa. Izibongo zabo aziphelelanga lapha ngoba banokuthi basebenzise igama likakhokho njengesibongo. Uma ufuna ukuqonda umuntu wakhona ukuthi ungubani ngqo buza isiduko sakhe.

Khambule-Nkambule
Mncube-Ncube, Mzilankatha, Nkomo, Mlotshwa, Malanelilanga, Magosolo, Mpangazitha, Makhombothi, Dambuza, Mthabathe, Nkambule-Khambule, Silutshana, Mbunda, Maweni, Siyobi, Mthombeni, Madlozi

Khoza
Mlotshwa, Msuthu, Mkhathini, Mancencence, Hlabisa, Ntshingwayo, Mangena, Mlilo, Skhothana, Mabona, Nomageja, Sokhabase, Ntshamase, Ndlandla, Sphandabantwana, Ndlelehambekhaya Eyanqamula kwa Mandlakazi

Sibiya
Sotobe, Gazu, Ndaba, Gumede, Khathi, Manyele onyelela njenge Ntombi iya esokeni, Zethembe, Zingelwayo, Mdladla, Mqeku, Mheqwa, Ngobe, Mxa, Nogwaza, Magamanxa, Mhluzana, Soso, Mthole, Nandisa, Mbede, Mgxebe, Mkhananda, Mpangalala

Jali
Sjongo, Phumela, Ngcolosi, Mpemvu, Mlomunendaba, Mmemezi ka Hlangabeza

Xaba
Shwabade, Nonkosi

Ntombela

 • Mpangazitha,
 • Mahlobo,
 • Ntanzi,
 • Msangula,
 • Gebhezi,
 • Zulu,
 • Lukhwazi,
 • Mageba,
 • Hlongwa,
 • Mahaye,
 • Nodangu,
 • Sokhela,
 • Nzuza,
 • Khawula,
 • Mshazi

Khuboni
Maseko, Simelane

Ndlovu

 • Gatsheni,
 • Boyabenyathi,
 • Zingelwayo,
 • Mpongo,
 • Mthiyane,
 • Mdubusi

Ntuli

 • Mbhele,
 • Mphemba,
 • Nyathi,
 • Godide,
 • Ndlela ka Sompisi,
 • Sothole,
 • Gudukazi uyi Ncwayo,
 • Khuboni,
 • Guqa,
 • Masalela,
 • Mazimuzimu,
 • Mgwabini,
 • Langa

Jiyane-Lamola
Zinyane, Mthembu

Gambu
Memela, Msuthu, Nontuli

Mdletshe

 • Ngomane,
 • Msindazwe,
 • Nzamela,
 • Gwaza

Ntshangase:

 • Mgazi,
 • Biyela,
 • Menziwa

Mthiyane:

 • Ndaba,
 • Sokhulu,
 • Luvuno,
 • Zondo,
 • Mazwi,
 • Mzwili,
 • Nqoboka,
 • Skhangane,
 • Langa,
 • Ndlovu,
 • Dlemdlem,
 • Sokotshane,
 • Mhlungu,
 • Madela,
 • Lingode,
 • Sibhene,
 • Gobholubabayo,
 • Masingasilele,
 • Sokhulu

Zuma:

 • Nxamalala,
 • Msholozi,
 • Matomela,
 • Bophela,
 • Novela,
 • Mpisi,
 • Zitha,
 • Lugaju,
 • Chongochi,
 • Nyambisa,
 • Hlokohloko,
 • Maphumephethe

Zwane:

 • Mangethe,
 • Cebekhulu,
 • Mbengo,
 • Mbambo,
 • Mungwe,
 • Phikelela,
 • Nsela,
 • Ndabakansele,
 • Zikode,
 • Nsele,
 • Mafu,
 • Mthayi,
 • Mgabhi,
 • Mhlaba,
 • Mchwayo,
 • Ntshosho,
 • Cengesi,
 • Thinta

Maseko:

 • Ngcamane,
 • Sidwabasiluthuli,
 • Mdandulukwane,
 • Khubonye,
 • Ndlovu,
 • Maphanga,
 • Khabangobe,
 • Simelane

Msomi:

 • Meyiwa,
 • Mdayi,
 • Mlamula,
 • Bheshwana,
 • Maboza

Mlambo:

 • Mabhedla,
 • Sishango,
 • Mahwaqakazi,
 • Phisa,
 • Mandeku,
 • Mdineka,
 • Nhlabathi,
 • Manzi,
 • Nobamba,
 • Ntshikantshikana,
 • Makhokhoba

Mazibuko:

 • Mwelase,
 • Khondlo,
 • Nzima,
 • Phuthini,
 • Mgabhi,
 • Manzezulu,
 • Nkobeni,
 • Mzila,
  Mangwe,
 • Mpulo,
 • Siwela

Get yours! Price: R300 each ……Whatsapp me now, tap here ?? https://wa.me/message/Z7SY62F3M4F6N1

Njoko:

Dlomo:

 • Mkhabela,
 • Dinangwe,
 • Bhelesi

Gamede:

 • Magadlela,
 • Mkhohlwa,
 • Mbebe,
 • Mhlungu,
 • Sebenzekhaya

Dlungwana:

 • Nondaba,
 • Gagashe,
 • Zondi,
 • Phithikela,
 • Mathaba,
 • Nyanzela

Mdlalose:

 • Nyanda,
 • Maduna,
 • Dikane

Gaba:

 • Nyawose,
 • Mzoneli

Thabethe:

Doyisa:

 • Khoso,
 • Mzengezi,
 • Mvubu

Donda:

 • Ngonyama,
 • Masinga,
 • Thusini,
 • Manqele,
 • Mzimela,
 • Mnguni

Sithole:

 • Jobe,
 • Mondise,
 • Matshana,
 • Maphitha,
 • Maqoqo,
 • Ngqikazi,
 • Mgidi,
 • Mqolo,
 • Mkhwanazi,
 • Myshibha,
 • Mahamba

Gcabhashe:

 • Mnguni,
 • Mhlathuze,
 • Njonjo,
 • Masimuka

Gule:

 • Malambule,
 • Nselenduna

Tshabalala:

 • Mshengu,
 • Donga luka Mavuso,
 • Ngxabalala,
 • Chagwe,
 • Mayaba,
 • Mabhedla,
 • Thapho,
 • Thingisi,
 • Shevi,
 • Bhuqa,
 • Sayiwana,
 • Bhokwe,
 • Samanisi,
 • Mehlwempi,
 • Sagqubha,
 • Magudulela,
 • Ndleko,
 • Mnoniwa,
 • Phikindaba,
 • Nkosikayikho.

NB: Lapha amanye amagama awazange abe yizibongo.

Dubazane:

 • Mntungwa,
 • Mvelase,
 • Mbulazi

Gumbi:

 • Somkhanda,
 • Ndandali,
 • Mdakane,
 • Jele,
 • Mehlenkomo,
 • Ntini,
 • Mlotshwa

Jele:

Hlophe:

 • Samela,
 • Thumbeza,
 • Khala,
 • Myeni,
 • Mabhengu,
 • Nteshane,
 • Mnguni

Mhlungu:

 • Ndaba,
 • Mwelase,
 • Molase,
 • Vezi,
 • Masingasilele,
 • Gina,
 • Magadlela,
 • Mthiyane

Ngobese:

 • Mqungebe,
 • Khaba,
 • Xongo,
 • Sihayo,
 • Mehlokazulu,
 • Mkhumbikazulu,
 • Nonjini,
 • Gudlumkhonto,
 • Mdonswa,
 • Mlambo,
 • Bantungwa Abamnyama

Kheswa:

 • Nozulu,
 • Dlungwane,
 • Mnguni,
 • Mchumane,
 • Mpafana,
 • Mpangazitha

Page 1 of 3

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: