Abakwa Shezi

Abakwa Shezi ama Chube badabuka eNkandla, nazi izibongo zabo:

 •  Shezi
 •  Dlaba
 •  Shukulas
 •  Mnoniya
 •  Dludle
 •  Mncube
 • Mlotshwa ka Lumbazo ka Zokufa
 • Sigananda ophum’ eNkandla !

Ama-Qamu kwa Majozi kuthiwa bahlobene nabakwa Shezi.

29 thoughts on “Abakwa Shezi

 1. Muzomuhle

  Abhalwa AmaShezi kwasengathi bekubhala izingane zibizelwa isibizelo!!! Bengisanda ukufunda ezakoMacingwane waseNgonyameni, O Jama kaSilwane, zibhalwe zalandwa kahle namaKhosi wabo ngokuzalwana kwawo kodwa thina maShezi, isibongo okuyisona sodwa vo esisukunyelwa uNdabezitha oqhoqhobele isizwe samaZulu iminyaka engaphezulu kwamashumi amane, uMdlokombane vuka udle amadoda, uNomthebe uZwelithini goodwill kaBhekuzulu, bhalwe sengathi kubalwa amazinyane izimbuzi esibayeni thizeni? Uma niqala lento enomqondo omuhle kangaka bese seniyilahla ngasesiphethweni sayo lapho senithatha ulwazi olungaphelele noma okungayilo, kuwukubulala isizwe nesizukulwane samanje nesizayo njengoba sesithembela kubo ubuchwepheshe lobu nezinkundla zokuxhumana ukuthola noma ukwabelana ngobuchule noma ubuhlakani. Ngineminyaka engamashumi amabili nesikhombisa ngazalelwa eSoweto esibhedlela sase Baragwanath ngonyaka ka 1987 ngakhulela eGoli impilo yami yonke kodwa IsiZulu ngisikhulumisa okomuntu okhululele emakhaya ngokuzimisela nje nenselelo engazinika yona siqu. Ngiyisizukulwane sasebukhosini samaShezi eNkandla eMaChubeni Ofeni isigosi, angikhumbuli kufika abenzo bezofunisela ngesizwe samaShezi. Ngiyacela ukuthi xhumanani namaShezi noma nobuKhosi baseMaChubeni ukuze nisilandise ngokuyikho.

  1. Muzomuhle

   Siyabadinga abantu abathi banolwazi onjengawe ukuthi balukhiphe lolulwazi lubhalwe phansi ukuze isizwe sifunde futhi singalahleki.
   Lapha sibhale esikunikwa ngabanikazi besibongo. Uma wena unolwazi oluthe xaxa cobelela abanye ungalugodli futhi ungagxeki kodwa usize ukwakha.
   Kulula kakhulu ukugxeka abazamayo wena ube intensity lutho ngikwazi onalo.

   Sesilindele ulwazi oluvela kuwe kodwa uma ungenalo uzithulele wena we Silo.

   Mondle ka Shandu.

   1. Sicelo

    I’m puzzeled with these writings especialy when it count this surname of Mlotshwa,Khambule cause when I read my history it does not give out much detail on how they get to be related to Ncube,and if it is said “bankabanye nabasema Ncubeni that does not mean they are Ncube’s “now why is it said that all the above mentioned surname are “Mazilankatha” yes may have been staying with the ncube people who are mzilankatha but that does not mean they were also mzilankatha people.

   2. Muzomuhle

    Ubukhosi busuka ku Mchube kuyofika kuNomthebe Inkosi uBhekisabelo ophethe njengamanje, Inkosi yesi 15 ukusuka ku Mchube.
    1. UMchube wayenamadodana amane (4)
    a. Majozi
    b. Nala
    c. Mnomiya
    d. Shezi – Okunguyena owathatha ubukhosi emva kokukhothama kweNkosi uMchube ngezizathu ezihlukene.
    2.uShezi wazala u Mavulane owavula iNkandla ivaliwe.
    3. uMavulane wazala u Mlotshwa
    4. uMlotshwa wazala u Madonda
    5. uMadonda wazala u SoShukulase
    6. uSoshukulase wazala u Mvovo
    7. uMvovo wazala u
    a) Dlaba, ( owathatha ubukhosi)
    b) Msholoza no
    c) Somuncu
    8 uDlaba wazala uMvakela
    9.uMvakela wazala u
    a) Zokufa no (owathatha ubukhosi)
    b) Dulazana (owathuthela e Eastern Cape eyolwa nama Mpondo wafika wawanqoba wangabe esabuyela eNkandla wakha khona wase ezala u Jalamba)
    10.uZokufa wazala u Sgananda
    11. uSgananda wazala uNdabaningi lo owafela e St Helena esiqhingini
    12.uNdabaningi wazala u Mdedane
    13. uMdedane wazala uMphini
    14.uMphini wazala uVus’muzi
    15. uVus’muzi wazala u Bhekisabelo
    16. uBhekisabelo uyeke ophethe ubukhosi bamaChube.

    NB: Isizathu esenza kugqame uSgananda uyena owalwa izimpi eziningi ezibe nomlando ebukhosini BamaChube.

  2. Sicelo

   I’m puzzeled with these writings especialy when it count this surname of Mlotshwa,Khambule cause when I read my history it does not give out much detail on how they get to be related to Ncube,and if it is said “bankabanye nabasema Ncubeni that does not mean they are Ncube’s “now why is it said that all the above mentioned surname are “Mazilankatha” yes may have been staying with the ncube people who are mzilankatha but that does not mean they were also mzilankatha people.

   1. Phindile

    Nami nginguShezi ngifuna ukwazi ngoNozinyoni Shezi

  3. Celiwe Beauty Shezi

   Nami ngingu Shezi bengingazi ngezithakazelo zakwaShezi

  4. tonono

   Washaya Chube phela thina sinomlando, e Nkandla futhi yithi esakhela u Shaka umkhonto, Dlaba buzani bakwethu nathi sinama Khosi

 2. lungisani

  Ngyathokoz corz bengizaz kancan izithakazelo zakith kwa Shezi

 3. muziwandile shezi

  Kuhle enikwenzayo mashezi nisicabela ngolwazi lwenu oluncane ukuze abanalo olungconyana balungize noma bandise kulo

 4. sicelo

  But why uma ubheka abakwa Shezi,Mlotshwa,Khambule,Mcube zonke lezibongo ziphethe umlando owodwa ngendlela okubhalwengayo labephuma khona kungani

 5. Nosipho Shezi

  yazi sengazi izinto ebengingazazi zakwaShezi.Izithalazelo engiqalayo ukuzizwa#proud of being a shezi#

 6. Ouzy

  Eish
  Nami ngiyajabula ukwazi imvelaphi yami ngabakwa-Mlotshwa . Yizithakazelo zakithi ngempela lezi .

 7. Nobuhle Shezi

  Thats all???
  Kanti ukuthi sathenga inkani ngesthole senkomo kuqhamukaphi?
  Siyacela bandla abanonye ulwazi basiphe ngoba angigculisekile ngalezi.

 8. mina ngukwanda ushezi dlaba sgananda phumenkandla msongiwentsimbi slumbamanzi aphenduke utahwala shukulas dludle wena owadla izinkomo zamandebele mlotshwa khamanzi ngokudabuka ngidabuka kwaswayimane kamaphumulo estezi kashezi kadlaba kamagalela ,kushominake manje untimbi zyomjeqeza zimbukaphansi naphezulu ukudlakwezinja ujukela umnganwakhe usphongo senswebu yesoka buyelenkandla

  1. Sihle Shezi

   Sihle Shezi nami angbazi oMlotshwa noKhambule ngizazi kanje Shezi shuk’lase dlaba dludla sgananda owaphuma eNkandla owadla imihlambi yezinkomo zamandebele owakhishwa ngenoni ehlathi,wadunga amanzi aphenduka ab’ utshwala bakaZokufa wakwaMchube… ngiseUnderberg is’godi eNkothweni

 9. Machube mahle nasho kwathi.cosololo lapha esbongweni sakithi bengiye ngizwe.kungena oma Dondo.noSokhela.ngabe bukhona ubuhlobo kule bongo.asicobelelane.SGANANDA!!!

 10. B.U

  Thanks,Now I know ngizos’biza kanjan isthandwa sami,owaka Shezi naye.

 11. i am proud of being called a sgananda because many of us are matured unlike others not that i am insulting other surnames but i like it when i am a sgananda ophuma enkandla

 12. Khosy

  Sanibona bo Sgananda.
  nami ngiphosa elijikayo, nakhu engikwaziyo ngomlando wakithi,
  ODlaba, Shukulase, Madondo, Ncuncu ephuza kwezinde iziziba ithi ingaphuza kwezimfushane inqundeke umlomo, Sgananda ka Zokufa, – yebo no Mlotswa ukhona ngike ngiwuzwe.
  Impela ithina esasidume ngokwakha uMkhonto wamabutho ka Shaka sasinobucule sisondelene ne Nkosi u Shaka – mhlawumbe kuhle kesebheke ukwenza imbizo you Shukulase ukuze sicobelelane ulwazi.

  Nime njalo bo Shukulase.

  Nobukhosi G Shezi – 0786519733

 13. Lindani Shezi

  Wow I’m perplexed angazi ukuth ngithini, very proud to be u Sgananda. Inkani saythenga nge Nkonyane wow!!!!! I can relate.

 14. Justice

  Justice M Shezi

  Siyabonga maChube amahle abangawazi bayodela

 15. Khosy

  Nashaya bo Shukulase kwathi cosololo.
  Dlaba dlula ngikudla imihlambi yamadoda.
  Sgananda!!!

 16. Themba Thikane

  Nam ndingu Tshezi apha e Mpuma Kapa(Eastern Cape),ndicela ukubuza uba ooNdela baphuma kubani apha kwaTshezi.

  1. Phindi fatima Shezi

   engikwaziyo nje ikuthi o shezi abahlekene ndawo ,as long as ebiza u shezi owakithi lowo muntu…noma.angasho isithakazelo engingasazi.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.